Raporty Kwartalne

Raporty Kwartalne 2018

27.04.2018, godz. 19:30 – Raport EBI 11/2018 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za I kwartał 2018

Raporty Kwartalne 2017

09.02.2018, godz. 19:42 – Raport EBI 4/2018 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za IV kwartał 2017

31.10.2017, godz. 19:09 – Raport EBI 18/2017 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za III kwartał 2017

04.08.2017, godz. 19:49 – Raport EBI 17/2017 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za II kwartał 2017

28.04.2017, godz. 19:05 – Raport EBI 8/2017 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za I kwartał 2017

Raporty Kwartalne 2016

10.02.2017, godz. 19:08 – Raport EBI 4/2017 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za IV kwartał 2016

04.11.2016 – Raport EBI 28/2016 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za III kwartał 2016

29.07.2016 – Raport EBI 26/2016 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za II kwartał 2016

29.04.2016 – Raport EBI 15/2016 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za I kwartał 2016

Raporty Kwartalne 2015

10.02.2016 – Raport EBI 5/2016 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za IV kwartał 2015

06.11.2015 – Raport EBI 24/2015 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za III kwartał 2015

07.08.2015 – Raport EBI 16/2015 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za II kwartał 2015

08.05.2015 – Raport EBI 8/2015 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za I kwartał 2015

Raporty Kwartalne 2014

06.02.2015 – Raport EBI 2/2015 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za IV kwartał 2014

24.10.2014 – Raport EBI 25/2014 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za III kwartał 2014

25.07.2014 – Raport EBI 23/2014 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za II kwartał 2014

25.04.2014 – Raport EBI 11/2014 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za I kwartał 2014

Raporty Kwartalne 2013

07.02.2014 – Raport EBI 4/2014 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za IV kwartał 2013

19.11.2013 – Raport EBI 23/2013 – Korekta raportu kwartalnego BLIRT S.A. za III kwartał 2013

25.10.2013 – Raport EBI 22/2013 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za III kwartał 2013

26.07.2013 – Raport EBI 19/2013 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za II kwartał 2013

24.06.2013 – Raport EBI 15/2013 – Korekta raportu kwartalnego BLIRT S.A. za I kwartał 2013

26.04.2013 – Raport EBI 8/2013 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za I kwartał 2013

Raporty Kwartalne 2012

08.02.2013 – Raport EBI 4/2013 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za IV kwartał 2012

29.10.2012 – Raport EBI 19/2012 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za III kwartał 2012

30.07.2012 – Raport EBI 17/2012 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za II kwartał 2012

30.04.2012 – Raport EBI 12/2012 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za I kwartał 2012

Raporty Kwartalne 2011

14.02.2012 – Raport EBI 7/2012 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za IV kwartał 2011

31.10.2011 – Raport EBI 17/2011 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za III kwartał 2011

29.07.2011 – Raport EBI 15/2011 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za II kwartał 2011

29.04.2011 – Raport EBI 8/2011 – Raport kwartalny BLIRT S.A. za I kwartał 2011