Raporty bieżące 2012

Raporty EBI

31.12.2012 – 22/2012 – Powołanie Spółki zależnej

14.12.2012 – 21/2012 – Uchwała RN Blirt S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Blirt S.A. umów pożyczki pieniężnej

07.11.2012 – 20/2012 – Prezentacja nt. bieżącej sytuacji Spółki

22.10.2012 – 18/2012 – Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie projektu – działanie 1.4 PO IG

29.06.2012 – 16/2012 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BLIRT w dniu 29.06.2012 r.

11.06.2012 – 15/2012 – Zakup akcji przez osobę obowiązaną

01.06.2012 – 14/2012 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blirt S.A.

05.04.2012 – 11/2012 – Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2011 r.

28.03.2012 – 10/2012 – Zawiadomienie o stanie posiadania akcji BLIRT S.A.

27.03.2012 – 9/2012 – Rejestracja przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego / tekst jednolity statutu BLIRT S.A.

28.02.2012 – 8/2012 – Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Blirt S.A. do ASO

10.02.2012 – 6/2012 – Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii D

27.01.2012 – 5/2012 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

25.01.2012 – 4/2012 – Odstąpienie od wprowadzenia praw poboru akcji serii D do obrotu na NewConnect

17.01.2012 – 3/2012 – Zamiary znacznego akcjonariusza i członka Zarządu BLIRT S.A. co do uczestniczenia w subskrypcji akcji serii D

12.01.2012 – 2/2012 – Złożenie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Blirt S.A. do ASO

12.01.2012 – 1/2012 – Informacja o zmianie terminu subskrypcji akcji z prawem poboru

Raporty ESPI

29.06.2012 – 6/2012 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 29.06.2012 r.

29.06.2012 – 5/2012 – Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BLIRT w dniu 29.06.2012 r.

21.06.2012 – 4/2012* – * wysłany do niepublicznej kancelarii KNF (uprawnieni do głosowania na Walnym Zgromadzeniu)

11.06.2012 – 3/2012 – Zakup akcji przez osobę obowiązaną

01.06.2012 – 2/2012 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BLIRT SA wraz z projektami uchwał

28.03.2012 – 1/2012 – Zawiadomienie o stanie posiadania akcji BLIRT S.A.