Właściwości fizykochemiczne

Badania rozpuszczalności

Określenie rozpuszczalności związków organicznych w wybranych rozpuszczalnikach dostarcza wstępnych informacji na temat badanych cząsteczek. Są to kluczowe dane podczas przedklinicznej fazy rozwoju cząsteczki- potencjalnego leku. Użycie zestawu odpowiednio dobranych rozpuszczalników dostarcza ekspertom cennych przesłanek, które pozwalają wnioskować na temat szybkości absorpcji i ekstrakcji potencjalnych leków w ciele człowieka.

Ilość potrzebnego związku

2.5 mg ciała stałego (do badań rozpuszczalności)

1 mg ciała stałego (do przygotowania standardu)

Rozpuszczalniki woda, eter dietylowy, 5% wodny roztwór NaOH, 5% wodny roztwór NaHCO3, 5% wodny roztwór HCl, stężony kwas siarkowy, 85% kwas orto-fosforowy, 5% wodny roztwór glukozy, 0.9% wodny roztwór NaCl
Liczba powtórzeń n = 2 (alikwoty z filtracji)
Czas inkubacji 1 doba
Temperatura inkubacji Temperatura pokojowa
Metoda analityczna HPLC-UV-VIS, Oznaczenia spektrofotometryczne
Dane wynikowe Rozpuszczalność [mg/ml]

Stabilność chemiczna

Test stabilności chemicznej pozwala określić stopień rozkładu związku, który zachodzi w skutek nieenzymatycznych procesów w buforowych roztworach wodnych (np.: hydroliza, utlenianie, rozpad katalizowany światłem). Stabilność chemiczna potencjalnych leków jest jednym z kluczowych do określenia parametrów ponieważ cząsteczki, które są wysoce niestabilne, nie są dobrymi kandydatami na leki ze względu na trudności w zachowaniu efektywnej terapeutycznie formulacji. Ponadto molekuły przeznaczone do podawania doustnego muszą wykazywać chemiczną odporność na niskie wartości pH. W ramach stosowanej procedury oferujemy zróżnicowany zakres pH.

Stężenie badanego związku 1 μM
Stężenie DMSO 0.33%
Punkty czasowe 0, 5, 15, 30, 45, 120 min
Liczba powtórzeń 2
Materiał wykorzystywany w płytkach inkubacyjnych PTFE (wszystkie punkty czasowe) i polipropylen (2 godz.)
Ilość potrzebnego związku 50 µL 10 mM roztworu
Metoda analityczna LC-MS/MS
Dane wynikowe % Wyjściowego związku w każdym z punktów czasowych
% Wyjściowego związku inkubowanego na płytce polipropylenowej względem PTFE

Współczynnik podziału (logP), współczynnik dystrybucji (logD)

Współczynnik podziału potencjalnego leku pomiędzy niemieszającymi się fazami organiczną i wodną (przeważnie n-oktanol i woda) określany jest za pomocą techniki ekstrakcyjnej. Metoda analityczna wykorzystywana pomiaru stężenia uzależniona jest od właściwości fizykochemicznych badanej molekuły (przeważnie stosowana jest spektrofotometria UV-Vis). Związki organiczne wykazujące aktywność biologiczną, często są trudno rozpuszczalne w roztworach wodnych. W przypadku tego typu związków proponujemy innowacyjną metodę określania współczynnika podziału z użyciem technik chromatograficznych (bez wcześniejszej ekstrakcji z fazy wodnej do organicznej).

Metoda Ekstrakcja w mikrorozdzielaczu
Rozpuszczalnik organiczny n-Oktanol
Proporcja Bufor:Oktanol 50:1, 5:1, 1:2 (v/v)
Związki kontroli pozytywnej Acebutolol, Ketokonazol
Ilość potrzebnego związku 1 mg ciała stałego
Metoda analityczna UV-Vis lub HPLC-UV-Vis
Dane wynikowe LogP, Log D7.4

Oznaczenie pKa

Zdolność cząsteczki do dysocjacji w środowisku fizjologicznym żyjącej komórki jest ważna ze względu na aktywność biologiczną leku. Zdolność ta określana jest poprzez stałą dysocjacji kwasowej (zwana również stałą kwasową) – Ka. Jonizacja cząsteczki ma wpływ na jej zdolność do absorbcji światła i kształt widma UV-Vis.

Metoda Miareczkowanie pH-metryczne lub metody spektrofotometryczne
Ilość potrzebnego związku 1 mg ciała stałego
Dane wynikowe pKa