Usługi proteomiczne

BLIRT oferuje usługi na wszystkich etapach tworzenia białek, począwszy od syntezy genów, a kończąc na oczyszczaniu i formulacji.

Dział badań nad białkami dostarcza preparaty białkowe według określonych przez klienta kryteriów. Opracowywane protokoły pozwalają na produkcję białek rekombinantowych w skali laboratoryjnej (do 50 l), ze szczególnym uwzględnieniem doboru i optymalizacji warunków procesu biosyntezy, oczyszczania i formulacji.

BLIRT oferuje selekcję gospodarza ekspresyjnego przeprowadzaną spośród:

 • gospodarzy bakteryjnych: Escherichia coli, Bacillus sp.,
 • gospodarzy drożdżowych: Pichia pastoris, Saccharomyces cerevisiae,
 • gospodarzy ssaczych: Hek293, CHO,
 • oraz innych dostarczanych przez klienta.

Optymalizacja procesu biosyntezy obejmuje:

 • otrzymanie genów,
 • konstrukcję wektorów ekspresyjnych,
 • dobór szczepów produkcyjnych spośród bakteryjnych, drożdżowych i ssaczych gospodarzy,
 • dobór warunków ekspresji genu docelowego, ze względu na:
  • temperaturę procesu,
  • czas produkcji,
  • stężenie induktora,
  • moment indukcji,
  • skład pożywki.
 • testowanie warunków produkcji białka w różnej pojemności biofermentorach,
 • przeskalowanie procesu do objętości 50 L.

Opracowanie warunków oczyszczania obejmuje:

 • zaprojektowanie wieloetapowego procesu oczyszczania gwarantującego pożądaną czystość produktu finalnego, zarówno dla białek natywnych jak i tagowanych,
 • dobór metek / białek fuzyjnych (His-tag, GST-tag, NusA-tag, MBP-tag),
 • dobór warunków lizy komórek,
 • dobór odpowiednich złóż chromatograficznych,
 • optymalizację składu roztworów buforowych.

Optymalizacja formulacji obejmuje:

 • dobór składu roztworu buforowego gwarantującego stabilność białka,
 • wykonanie przyspieszonych testów stabilności.