Najnowsze Informacje

Przyznanie chińskiego patentu na pochodne Amfoterycyny B

Przyznanie chińskiego patentu na pochodne Amfoterycyny B

Blirt uzyskał pierwszy patent w Chinach. W dniu 7 lutego br. spółka powzięła informację o przyznaniu przez Chiński Urząd Patentowy patentu na wynalazek pt. „N-podstawione pochodne antybiotyku przeciwgrzybowego Amfoterycyny B drugiej generacji”, na okres 20 lat liczony od złożenia wniosku (od 06. 2013).

Wynalazek, który uzyskał patent, był przedmiotem projektu „Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych” (PARP) oraz „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych” (NCBR).

Chiński patent na przedmiotowy wynalazek, został uzyskany przy dofinansowaniu ze środków NCBR w ramach Programu Patent Plus, projekt: „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych pochodnych antybiotyku przeciwgrzybiczego, Amfoterycyny B z grupy makrolidów polienowych o obniżonej toksyczności i rozpuszczalnych w wodzie” (nr projektu: PP4/W-74/D-2481/2015)

Australijski patent na pochodne Amfoterycyny B

Przyznanie australijskiego patentu na pochodne Amfoterycyny B

W dniu 12 stycznia 2018 r. BLIRT otrzymał informację o przyznaniu przez Australijski Urząd Patentowy patentu na wynalazek pt. „N-podstawione pochodne antybiotyku przeciwgrzybowego Amfoterycyny B drugiej generacji”, na okres 20 lat liczony od złożenia wniosku tj. od czerwca 2013.

Wynalazek, na który został przyznany Patent, był przedmiotem projektu „Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych” (PARP) oraz „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych” (NCBR).

Powyższy patent na wynalazek, został uzyskany przy dofinansowaniu ze środków NCBR w ramach Programu Patent Plus, projekt: „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych pochodnych antybiotyku przeciwgrzybiczego, Amfoterycyny B z grupy makrolidów polienowych o obniżonej toksyczności i rozpuszczalnych w wodzie” (nr projektu: PP4/W-74/D-2481/2015)

Amerykański patent dla BLIRT na wynalazek pochodnej Amofoterycyny B

W dniu 19 maja 2017 r. BLIRT otrzymał informację o przyznaniu przez Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych (USPTO) patentu na wynalazek pt. „N-podstawione pochodne antybiotyku przeciwgrzybowego Amfoterycyny B drugiej generacji”, który został przyznany na okres 20 lat liczony od złożenia wniosku tj. od czerwca 2013. Wynalazek, na który został przyznany Patent, był przedmiotem projektu „Innowacyjne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych” (PARP), a jego zastosowanie jest obecnie rozwijane w ramach projektu: „Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych” (NCBR), którego celem jest zaawansowanie rozwijanego kandydata na lek do poziomu badań klinicznych i jego komercjalizacja.

Patent na wynalazek o którym mowa powyżej, został uzyskany przy dofinansowaniu ze środków NCBR w ramach Programu Patent Plus, projekt: „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej dla innowacyjnych pochodnych antybiotyku przeciwgrzybiczego, Amfoterycyny B z grupy makrolidów polienowych o obniżonej toksyczności i rozpuszczalnych w wodzie” (nr projektu: PP4/W-74/D-2481/2015).

Odszedł Profesor Józef Kur, wybitny polski mikrobiolog

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że w dniu 27 października 2016 roku odszedł nagle Pan Profesor Józef Kur, jeden najwybitniejszych polskich mikrobiologów i biologów molekularnych.

profesor Józef Kur
profesor Józef Kur

Urodzony w 1955 roku, od początku swojej kariery naukowej związany z Gdańskiem. Tutaj, na Uniwersytecie Gdańskim,  w 1979 roku ukończył studia magisterskie, a następnie uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych i pracował do roku 1991 w Zakładzie Mikrobiologii Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii. Podczas pracy na Uniwersytecie Gdańskim odbywał liczne zagraniczne staże naukowe m.in. dwukrotny staż w McArdle Laboratory for Cancer Research University of Wisconsin-Madison w USA. Od roku 1991 związany z Wydziałem Chemicznym Politechniki Gdańskiej, gdzie w ostatnich latach pełnił funkcję Kierownika Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii. W 1998 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk biologicznych.

Prof. J. Kur specjalizował się w zagadnieniach związanych z biologią i biotechnologią molekularną. Prowadził badania związane z konstrukcją i zastosowaniem metod diagnostyki molekularnej w mikrobiologii, molekularnymi mechanizmami patogenezy czynników infekcyjnych, produkcją i wykorzystaniem białek organizmów ekstremofilnych w biotechnologii przemysłowej oraz medycznej, konstruowaniem nowych testów immunodiagnostycznych i szczepionek nowej generacji. Dorobek naukowy obejmuje ponad 150 publikacji oryginalnych i przeglądowych w renomowanych czasopismach naukowych oraz około 200 komunikatów i referatów konferencyjnych. Wypromował ponad 30 doktorów. Prowadził szeroką współpracę naukową z zagranicznymi instytucjami, głównie w Stanach Zjednoczonych (University of Wisconsin, University of Texas). W latach 2001-2009 organizował ogólnopolskie konferencje naukowe BioMillenium pod tytułem „Biotechnologia molekularna”.

W trakcie swojej pracy służył wiedzą i doświadczeniem różnym instytucjom i organizacjom naukowym w Polsce m.in. jako członek Komitetu Mikrobiologii PAN, członek Komitetu Biotechnologii PAN, członek Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Biogospodarki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Polskiej Platformy Biotechnologicznej, członek i przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, członek Rady Naukowej Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi, Przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Profesor Józef Kur był jednym z pomysłodawców i współzałożycieli Blirt S.A., od 2010 roku Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Rady Naukowej BLIRT S.A.

Zmarł Profesor Edward Borowski

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 17.08.2016 zmarł

ś. † p.

Profesor Edward Borowski

Odszedł od nas wynalazca, światowego formatu uczony,
nestor polskich chemików farmaceutycznych,
oddany współpracownik i Przyjaciel naszej spółki.

 

Emerytowany profesor Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wieloletni Członek Rady Naukowej BLIRT S.A.

Specjalnością naukową profesora Borowskiego była szeroko pojęta dziedzina antybiotyków, a zwłaszcza zagadnienia związane z chemioterapią. Był jednym z najwybitniejszych polskich naukowców w dziedzinie badań nad nowymi potencjalnymi lekami przeciwnowotworowymi i przeciwgrzybowymi. Profesor przez wiele lat współpracował z różnymi instytucjami i organizacjami naukowymi w Polsce.

Był jednym z pomysłodawców sympozjum międzynarodowego „Molecular Aspects of Chemotherapy” – którego osiem edycji odbyło się pod jego kierunkiem w Gdańsku w latach 1984-2001, auspicji International Society of Chemotherapy oraz Komitetu Nauk o Leku PAN.

Do ostatnich dni swego życia prowadził aktywną działalność naukowo-badawczą. Odszedł pełen planów na przyszłość.

Łączymy się z Rodziną w bólu i poczuciu straty.
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy BLIRT S.A.